0903.726.734 - 0948.839.573

Bảo hiểm trách nhiệm


  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ
  • Mục đích của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo hiểm cho Người được bảo hiểm là chuyên gia của một nghề nghiệp nhất định như chuyên viên kế toán, tư vấn pháp luật, kiến trúc sư, giám định viên, môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bác sỹ, nha…

  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ
  • Mục đích của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo hiểm cho Người được bảo hiểm là chuyên gia của một nghề nghiệp nhất định như chuyên viên kế toán, tư vấn pháp luật, kiến trúc sư, giám định viên, môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bác sỹ, nha…

  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư công chứng
  • BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ – CÔNG CHỨNG Phạm vi bảo hiểm: Bảo Minh bồi thường cho Người được bảo hiểm trong hạn mức trách nhiệm bồi thường được nêu trong Bản Tóm Lược Hợp Đồng Bảo Hiểm đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống…

  • Giới thiệu các sản phẩm thuộc bảo hiểm trách nhiệm của Bảo Minh
  • CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM THUỘC NHÓM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM     A. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm     1.     Bảo hiểm trách nhiệm suất ăn công nghiệp     B. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng     1.     Bảo hiểm trách nhiệm cho cửa hàng     2.     Bảo hiểm trách nhiệm cho văn phòng…