0903.726.734 - 0948.839.573

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển


  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa bằng đường bộ
  • NGUYÊN TẮC CHUNG Điều khoản của Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy thuộc phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Điều khoản này còn được vận dụng khi có…

  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển xuất nhập khẩu
  • Download Quy tắc bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (Áp dụng Quyết định số 1400/2011-BM/QLNV ngày 28/08/2011 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh) NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM Bảo hiểm này bảo hiểm mọi rủi ro đối với tổn…