0903.726.734 - 0948.839.573

Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm hàng hải của Bảo Minh

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM BẢO HIỂM NGHIỆP VỤ HÀNG HẢI

A. Bảo hiểm tàu cá

1.     Bảo hiểm thân tàu cá

2.     Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cá

3.     Bảo hiểm rủi ro chiến tranh tàu cá

B. Bảo hiểm tàu sông, tàu ven biển

4.     Bảo hiểm thân tàu sông, tàu ven biển

5.     Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu sông, tàu ven biển

6.     Bảo hiểm chiến tranh tàu sông, tàu ven biển

7.    Bảo hiểm TNDS chủ tàu đối với người kinh doanh vận tải hành khách hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa

C. Bảo hiểm tàu biển        

8.     Bảo hiểm thân tàu biển

9.     Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển P&I

10.   Bảo hiểm chiến tranh thân tàu biển

11.   Bảo hiểm bắt cóc và tiền chuộc-kidnap & ransom insurance

12.   Bảo hiểm tranh chấp cước phí, phạt lưu trì tàu và biện hộ-FD&D

13.   Bảo hiểm thân vỏ container

14.   Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu (bảo hiểm đóng tàu) -ship builder’s risks insurance

15.   Bảo hiểm trách nhiệm người sửa chữa tàu biển-ship’s repairer’s liability insurance

16.   Bảo hiểm trách nhiệm forwarder-Transassurance

line-black-1

Lien-he-voi-chung-toi


Đăng ký tư vấn Bảo Hiểm
Có thể bạn quan tâm