0903.726.734 - 0948.839.573

Bảo hiểm hàng hải


  • Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm hàng hải của Bảo Minh
  • CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM THUỘC NHÓM BẢO HIỂM NGHIỆP VỤ HÀNG HẢI A. Bảo hiểm tàu cá 1.     Bảo hiểm thân tàu cá 2.     Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cá 3.     Bảo hiểm rủi ro chiến tranh tàu cá B. Bảo hiểm tàu sông, tàu ven biển 4.     Bảo hiểm thân tàu sông, tàu ven…

  • Bảo hiểm tàu biển – Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu
  • CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM THUỘC NHÓM BẢO HIỂM NGHIỆP VỤ HÀNG HẢI     A. Bảo hiểm tàu cá         1.     Bảo hiểm thân tàu cá     2.     Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cá     3.     Bảo hiểm rủi ro chiến tranh tàu cá     B. Bảo hiểm tàu sông, tàu ven biển     4.    …

  • Bảo hiểm tàu sông – Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu
  • CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM THUỘC NHÓM BẢO HIỂM NGHIỆP VỤ HÀNG HẢI       A. Bảo hiểm tàu cá         1.     Bảo hiểm thân tàu cá     2.     Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cá     3.     Bảo hiểm rủi ro chiến tranh tàu cá     B. Bảo hiểm tàu sông, tàu ven biển    …

  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa bằng đường bộ
  • NGUYÊN TẮC CHUNG Điều khoản của Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy thuộc phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Điều khoản này còn được vận dụng khi có…

  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển xuất nhập khẩu
  • Download Quy tắc bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (Áp dụng Quyết định số 1400/2011-BM/QLNV ngày 28/08/2011 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh) NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM Bảo hiểm này bảo hiểm mọi rủi ro đối với tổn…