0903.726.734 - 0948.839.573

Bảo hiểm sức khỏe


  • Bảng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe toàn diện của Bảo Minh
  • BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM (Ban hành kèm theo Quyết định số: 001324 /2006-BM /BHCN ngày 23 / 05 /2006 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh) STT Chương trình bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Chương trình phổ thông Chương trình đặc biệt I Sinh mạng cá nhân 1 Chết…